År 2005 firades klubben 25 års jubileum. Vi kan med rätta vara stolta över en hamnanläggning i mycket gott skick och med god standard. Klubbens ekonomi är god. Antalet medlemmar är ca 170. Medlemsavgiften är 200 kr/år och vi kan berömma oss av bland de lägsta båtklubbsavgifterna i sjösystemet.

Den 9 oktober 1980 samlades ett antal medlemmar till VBK:s första årsmöte. Detta skedde efter att en interimsstyrelse tillsatts för att planera klubbens verksamhet. Till VBK:s första ordförande valdes Bo Ahlgren. I slutet av år 1980 var antalet medlemmar 30. Medlemsavgiften var 30kr. Men redan i februari 1982 var antalet medlemmar uppe i 50. Under klubbens första år diskuterades ofta vakthållning, inredning av vaktlokal samt inte minst hamnanläggningens skick och underhåll. Vid tiden för klubbens bildande skötte Linköpings Kommun hamnen, fördelade båtplatser samt tillhandahöll hjälp med sjö- respektive torrsättning. Redan några år efter klubbens bildande väcktes tanken på om klubben själv på något sätt skulle kunna ta över skötseln och driften av hamnanläggningen. Vid de första mötena när denna fråga diskuterades med medlemmarna var det dock svårt att få majoritet för ett eventuellt övertagande.

I slutet av -80 talet hade dock denna fråga "mognat". Vid ett extra medlemsmöte den 15 januari 1990 diskuterades frågan om VBK skulle ta över hamnanläggningen. Det extra mötet följdes upp med årsmöte den 19 mars samma år och styrelsen fick då i uppdrag "att med Linköpings Kommun förhandla fram ett avtal angående övertagande av drift och skötsel av Viggeby båthamn". Planeringen för övertagandet fortsätter och i juni 1990 tecknas det första arrendeavtalet mellan VBK och Linköpings Kommun.
Under -90 talet har det skett en enorm upprustning av hamnanläggningen. Bl a byttes/renoveras samtliga 5 bryggor samt gästbryggan. I ledning för detta arbete har hela tiden Håkan Eriksson funnits.

VBK:s långsiktiga tillgång till hamnen är säkrad och vi ser fram mot 25 nya trevliga "båtår" i och med Viggeby Båtklubb.

senaste nytt